用Gimp給圖形文件批量加水印以及榮貴關

2018-10-18 约 2457 字 预计阅读 5 分钟

現在采用Ubuntu係統,用免費Open source的GIMP軟件來簡單的處理圖片。

今天需要給很多圖片加上網站的水印。

以前在|Windows下有相關的軟件,但這次在Linux係統下,不知有沒有。

Google了一圈,發現了一個github項目BIMP

安裝一下目前的1.18版本:
sudo apt-get install libgimp2.0-dev libpcre3-dev

wget https://github.com/alessandrofrancesconi/gimp-plugin-bimp/archive/v1.18.zip

unzip v1.18.zip

cd gimp-plugin-bimp-1.18

make && make install

安裝好了,打開gimp,在file菜單下可以啟動此插件。點擊add按鈕,打開生成水印窗口。加上圖片,即有批量處理加水印實現了。

大大節省了時間,感謝互聯網上這諸多大神無私奉獻。
繼續學習悟元子劉一明的通關文,昨天是財利關,今天就細讀一下榮貴關
道德經曰:“雖有拱璧以先駟馬,不如坐進此道。”

至聖曰:“富與貴,是人之所欲也。不以其道得之,不處也。”

悟真曰:“不求大道出迷途,縱負賢才豈丈夫。百歲光陰石火爍,一生身世水泡浮。隻貪利祿求榮顯,不顧形容暗瘁枯。試問堆金如岱嶽,無常買的不來無?”

邱祖曰:“心安不說三公位,性定強如十裏城。”

此皆教人以道義為重,而不可貪戀榮貴也。

夫榮貴,有天爵之榮貴,有人爵之榮貴。

天爵者,道德仁義是也;人爵者,功名祿位是也。

求人爵者,讀書攻苦,十年寒窗,日夜用功,廢寢忘食,不知費盡多少心思,耗了多少精神,方得功名到手。

雖得功名,而大小又不可必。

或有發秀而不能發科者,或有發科而不能會進者,或有會進而不能登仕者,或有登仕而得失存亡又不可保者。

如此艱難,耗散精神,消化氣血,以真換假,圖此虛名,榮在何處,貴在何處?

更有功名未得而傷癆早發,痰喘氣促,行動艱難,性命莫保,豈不可傷可歎!

其所謂榮貴者,不過所坐者轎,所乘者馬,所衣者紗羅綢緞,所食者羔羊海味。

徒以裝身體,充口腹,耀人耳目。

究之身心大傷,受福無幾,大限即到,臨時榮貴莫持,與無榮貴者同一泯滅,何貴乎榮貴?

修天爵者,飽仁義而味道德,斂浮華而就樸實,蓄精神而養正氣,尊德性而道學問。

不肯以真換假,不肯以苦為樂,自尊自貴,自足自滿,寵辱不到,咎譽難加,造化不能拘,陰陽不能移,吉凶不能近,完成本來乾元麵目,天地喜悅,鬼神尊服,方且披天衣,食天祿,享天壽,其榮貴永久長存,較之塵世霜露之榮貴,何啻雲泥之異!

吾勸真心學道者,速將塵世虛假榮貴關口打通,好作出世真正榮貴事業。

打通塵世榮貴關口,不是教避榮貴,是要於榮貴境遇處,做出不貪榮貴的實落功夫。

或處榮貴而恃榮貴,或居榮貴而貪榮貴,或出榮貴而不忘榮貴,或見榮貴而知是榮貴,或遇榮貴而諂媚榮貴,皆是不曾打通關口。

若實實悟的榮貴能亂人之性,榮貴能迷人之心,榮貴能驕人之氣,榮貴能敗人之德,榮貴能縱人之惡,榮貴能傷人之身,榮貴能送人之命,榮貴是大苦,榮貴是火坑,榮貴是泥塗,方是打通關口。

可以入乎榮貴之中,而不為榮貴所傷矣。

昔人亦有在榮貴場中成道者,如鮑倩、淮南子、東方朔、許旌陽、梅真人、葛仙翁、抱樸子、羅狀元,俱是大隱居朝,成就大事。

蓋緣早已看的開,識的透,故在大火裏栽蓮,泥水中拋船,借世法而修道法,顯晦逆順,人莫能測,非貪榮貴也。

不但出世者要看破榮貴,即入世者能看破榮貴,自然別有個主見。

得誌則忠君愛民,盡心竭力,做出一番經綸大事。絕不與虛位素食者相同。

不得誌則獨善其身,修道立德,品行高超。亦不與庸愚混世者相等。

昔伊、尹、相、湯,非圖榮貴,蓋欲以斯道覺斯民也。

孔子周遊列國,孟子遊食諸侯,豈是求榮貴?蓋欲行其道以救世也。

至於周、程、張、朱,皆是不貪榮貴,可仕則仕,可止則止。

自古大聖大賢,皆是以道為重,不在榮貴上著意也。

世間糊塗學人看不破榮貴,或居榮貴又舍不的榮貴,或自不榮貴而羨慕榮貴,或結交勢力之家而謀利,或來往公候之門以為榮。

既貪榮貴,又想修道。

迷迷昏昏,邪思亂想,捉東撈西。

無怪乎碌碌一世,到老無成。

吾勸真心學道者,速將世路榮貴關口打通,處榮貴者忘其榮貴,無榮貴者莫羨榮貴。

以明道為貴,以成道為榮,庶乎誌念歸真,前程有望。

否則,以假榮貴為真榮貴,榮貴一念結於胸懷,茅塞靈竅,妄想明道,難矣。

此篇文字簡易,所言鮮衣寶車,榮華富貴,皆是虛妄不實之事。

隻看本朝人事起伏,就可知縱然權蓋天下富甲一方,也隻是三十年河東河西而已。

不由得想起曹雪芹借賈雨村之口評論寶玉:
雨村罕然厲色道:“非也!可惜你們不知道這人的來曆,大約政老前輩也錯以 淫魔色鬼看待了。若非多讀書識事,加以致知格物之功、悟道參玄之力者,不能知也。”

子興見他說得這樣重大,忙請教其故。

雨村道:“天地生人,除大仁大惡,餘者皆無大異。

若大仁者則應運而生,大惡者則應劫而生,運生世治,劫生世危。

堯、舜、禹、湯、文、武、周、召、孔、孟、董、韓、周、程、朱、張,皆應運而 生者;蚩尤、共工、桀、紂、始皇、王莽、曹操、桓溫、安祿山、秦檜等,皆應劫 而生者。

大仁者修治天下,大惡者擾亂天下。

清明靈秀,天地之正氣,仁者之所秉 也;殘忍乖僻,天地之邪氣,惡者之所秉也。

今當祚永運隆之日,太平無為之世, 清明靈秀之氣所秉者,上自朝廷,下至草野,比比皆是。

所餘之秀氣漫無所歸,遂 為甘露、為和風,洽然溉及四海。

彼殘忍乖邪之氣,不能蕩溢於光天化日之下,遂 凝結充塞於深溝大壑之中。

偶因風蕩,或被雲摧,略有搖動感發之意,一絲半縷誤 而逸出者,值靈秀之氣適過,正不容邪,邪複妒正,兩不相下;如風水雷電地中既 遇,既不能消,又不能讓,必致搏擊掀發。

既然發泄,那邪氣亦必賦之於人。

假使 或男或女偶秉此氣而生者,上則不能為仁人為君子,下亦不能為大凶大惡。

置之千 萬人之中,其聰俊靈秀之氣,則在千萬人之上;其乖僻邪謬不近人情之態,又在千 萬人之下。

若生於公侯富貴之家,則為情癡情種。

若生於詩書清貧之族,則為逸士 高人。

縱然生於薄祚寒門,甚至為奇優,為名娼,亦斷不至為走卒健仆,甘遭庸夫 驅製。

如前之許由、陶潛、阮籍、嵇康、劉伶、王謝二族、顧虎頭、陳後主、唐明 皇、宋徽宗、劉庭芝、溫飛卿、米南宮、石曼卿、柳耆卿、秦少遊,近日倪雲林、 唐伯虎、祝枝山,再如李龜年、黃幡綽、敬新磨、卓文君、紅拂、薛濤、崔鶯、朝 雲之流,此皆易地則同之人也。”

曹公向慕道者乎?故此寶玉於公侯富貴之家,從未有榮貴之心存也。

author

Jesse Lau

網名遁去的一,簡稱遁一。2012年定居新西蘭至今,自由職業者。手搓的GPTs
本文采用知識共享署名 4.0 國際許可協議進行許可。簡而言之,可隨意轉發轉載,轉載請注明出處。


留点评论吧: